Статут ГО"Автомобільний клуб"Мотор Груп" Друк E-mail

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Автомобільний клуб "Мотор Груп" (далі Клуб) – місцева громадська організація створена на основі єдності інтересів громадян України, до автомобілів, автомобільної промисловості, займаються автомобільним туризмом і спортом.
1.2. Назва Клубу:
Повна назва:
- українською мовою: Громадська організація «Автомобільний клуб «Мотор Груп»;
- англійською мовою: Public organization «Automobile club «Motor Group»;
Скорочена назва
- українською мовою: ГО «Автомобільний клуб «Мотор Груп»;
- англійською мовою: PО «Automobile club «Motor Group»;
1.3. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством, та цим Статутом.
1.4. Діяльність Клубу поширюється на територію Львівської області.
1.5. Для виконання своїх статутних завдань Клуб взаємодіє з місцевими органами державного управління в галузі спорту та туризму, громадськими організаціями з близькими або спільними цілями та завданнями, підтримує прямі контакти і зв'язки, може укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать Статуту.
1.6. Клуб, створені ним госпрозрахункові установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
1.7. Клуб може набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, виступати позивачем у суді, господарському суді, третейському суді від свого імені.
1.8. Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням зразки яких затверджує Головою правління клубу, рахунки в установах банків.
1.9. Клуб має як символи власну емблему, прапор та вимпели, зразки яких реєструються у встановленому законом порядку.
1.10. Юридична адреса Клубу: 79069, Україна, місто Львів, вулиця Шевченка будинок 344, квартира 13.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності Клубу є: задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації та підняття престижу автомобільного спорту.
2.2. Основні завдання Клубу:
- організація культурно-масових заходів;
- об'єднання громадян з ціллю спілкування та взаємодопомоги;
- сприяння розвитку автомобільного спорту;
- сприяння підвищенню рівня технічних та юридичних знань;
- сприяння постійному фізичному та духовного розвитку населення, економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві;
- сприяння задоволенню та захисту спортивних інтересів громадян у сфері автомобільного спорту;
- сприяння вдосконаленню навичок водіння автомобіля;
- підвищення рівня культури поведінки на дорозі й ввічливості серед учасників дорожнього руху;
- сприяння підвищенню рівня безпеки руху на дорогах, шляхом виконання ПДР та інших нормативних документів України;
- сприяння підвищенню якісного рівня сервісного гарантійного і післягарантійного обслуговування автомобільного транспорту;
- відродження кращих традицій української автоспортивної школи;
- сприяння подальшому розвитку автомобільної промисловості та транспорту;
- сприяння покращенню професійного рівня та матеріального становища автомобілістів;
- створення умов для підвищення авторитету технічних видів спорту серед молоді та підлітків;
- розвиток інтересу до автомобільних видів спорту;
- сприяння залученню громадян до технічних видів спорту та туризму;
- сприяння розвитку міжнародних зв’язків з технічних видів спорту та туризму;
- сприяння об`єднанню громадян України та іноземних громадян, які цікавляться автомобільною промисловістю, займаються технічними видами спорту та туризмом, для захисту їх законних інтересів, сприяння розвитку їх здібностей і талантів;
- надання консультаційної, організаційної, методичної та доброчинної допомоги членам Клубу;
- отримання гуманітарної допомоги;
- захист законних інтересів членів Клубу і їх представництво у місцевих державних і громадських органах;
- сприяння розвитку науково-технічної творчості членів Клубу;
- участь у наданні методичної допомоги дитячим організаціям та сприяння діяльності клубів, команд, учбових центрів і систем їх забезпечення;
- сприяння у виконанні та впровадженні громадських науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у автомобільній промисловості;
- участь у розробці та сприяння у впровадженні, виробництві та експлуатації сучасної автомобільної техніки, комплектуючих виробів, туристичного знаряддя;
- захист особистих прав та інтересів членів Клубу.
2.3. Для виконання поставленої мети та завдань, Клуб у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює діяльність у таких напрямках:
- може проводити масові та благодійні заходи (збори, виступи, виставки, змагання, акції тощо);
- організовує пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;
- проводить екскурсії, виставки, семінари, змагання для членів Організації;
- організовує пошук і відбір спортивно обдарованих дітей та молоді;
- бере участь у спортивному вихованні (тренуванні), запровадженні системи безперервної та ступеневої освіти для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;
- організовує підготовку спортсменів, які здатні успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях;
- проводить профорієнтаційну роботу зі спортивною молоддю;
- за погодженням із відповідними органами влади та дотриманні чинного законодавства України організовує, проводить та бере участь в міжнародних, всеукраїнських, місцевих та інших спортивних чемпіонатах, кубках, змаганнях по автомобільному спорту ;
- бере участь в організації правової, консультаційної, експертної, медичної допомоги у сфері фізичної культури і спорту відповідно до чинного законодавства України.
- сприяє створенню в середовищі автомобілістів атмосфери професійної товариськості, взаємної допомоги, високої культури стосунків;
- здійснює необхідну господарську діяльність шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства у порядку, встановленому законодавством України;
- розповсюджує інформацію про статутну діяльність Клубу через засоби масової інформації, засновую згідно чинного законодавства власні засоби масової інформації;
- взаємодіє з місцевими державними та громадськими організаціями;
- має право одержувати від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань;
- вносить пропозиції до місцевих органів державної влади і управління з питань статутної діяльності Клубу;

- приймає благодійні та інші внески від фізичних та юридичних осіб;
- створює спортивні команди;
- приймає участь у наданні допомоги командам в грошовій або натуральній формі;
- сприяє організації і проведенню заходів по підготовці і підвищенню кваліфікації водіїв;
- надає практичну, організаційну і методичну допомогу туристичним та фізкультурно-спортивним організаціям у роботі по залученню населення до занять технічними видами спорту і туризмом;
- приймає участь у вивченні потреб населення й автовласників, а також сприяє створенню виробництв по виготовленню туристичного, спортивного інвентарю, одягу, взуття, сувенірів, додаткового автомобільного обладнання, по випуску інформаційної продукції.
- налагоджує контакти та зв’язки з суміжними галузями техніки, культури і мистецтва;
- здійснює просвітницьку діяльність;
- веде господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи;
- у встановленому порядку на добровільних засадах засновує або вступає в спілки (асоціації, союзи тощо), укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
- вразі необхідності здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

2.4. Клуб регулярно  обнародує   свої основні  документи,  склад  керівництва,    дані    про    джерела фінансування та витрати.

 

3. ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членство в Клубі може бути:
- почесним;
- постійним.
3.2. Постійними членами Клубу можуть бути особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18-річного віку і визнають Статут Клубу.
Прийом до Постійних членів Клубу здійснюється Правлінням Клубу на підставі письмової заяви та виконанням умов цього статуту, законодавства України та інших документів виданих органами управління клубу.
3.3.  Члени Клубу мають право:

 • брати участь у заходах, які здійснюються Клубом;
 • вносити пропозиції до керівних органів Клубу;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Клубу;
 • вийти з членів Клубу в будь-який час за власним бажанням.

3.4. Члени Клубу зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту та інших документів виданих Керівними органами Клубу;
 • брати активну участь у діяльності Клубу;
 • надавати Клубу інформацію, необхідну для виконання цілей і завдань Клубу;

3.5. Члени Клубу можуть бути виключені із складу його членів за рішенням Правління у випадку:
- порушення вимог Статуту;
- невиконання або  неналежного виконання Членом своїх обов’язків;
- вчинення дій, що завдають шкоду діяльності Клубу або принижують його гідність;
3.8. Члени Клубу мають право припинити своє членство у Клубі за власним бажанням на підставі письмової заяви на їм‘я Голови правління Клубу.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

4.1. Органами управління Клубу є:
Загальні Збори членів Клубу;
Правління Клубу;
Ревізійна комісія.
4.2. Вищим органом управління Клубу є Загальні Збори членів Клубу (надалі - Загальні Збори).
Загальні Збори скликаються на свої засідання не менше одного разу на рік. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Клубу. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів, присутніх на Загальних Зборах за винятком внесення змін та/або доповнень до цього Статуту або прийняття рішення про ліквідацію Клубу, за які повинно проголосувати неменше ? від присутніх членів клубу на зборах.
Голосування проводиться за принципом: один член Клубу - один голос. Позачергові Загальні Збори скликаються за ініціативою Правління Клубу, Голови правління Клубу, або 2/3 членів Клубу.
4.3. Члени Клубу повідомляються про проведення Загальних Зборів не пізніше ніж за 20 днів до скликання зборів. В повідомленні вказуються час, місце проведення, порядок денний, що виносяться на розгляд Загальних Зборів.
Засідання Загальних Зборів і прийняті на ньому рішення оформлюються протоколами, які підписують Головою правління Клубу, Головою зборів та секретарем Зборів.
4.4. До компетенції Загальних Зборів належить:
- затвердження Статуту Клубу, внесення змін і доповнень до нього;
- визначення основних напрямків діяльності Клубу;
- обрання Голови правління Клубу;
- обрання Правління Клубу, членів Ревізійної комісії;
- затвердження звітів Голови правління  Клубу, Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію госпрозрахункових установ, організацій, заснованих Клубом, затвердження їх статутів і положень, прийняття рішень щодо заснування, ліквідації ЗМІ;
- встановлення напрямків та порядку використання фінансових коштів Клубу;
- реалізація права власності на майно;
- прийняття рішення про припинення діяльності Клубу, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
4.5. Правління Клубу вирішує питання, що відносяться до його компетенції на засіданнях, що проводяться не менше, як один раз на квартал.
Члени Правління Клубу повідомляються про засідання не пізніше ніж за 10 днів до скликання Правління Клубу. В повідомленні вказуються питання, що виносяться на розгляд Правління Клубу. Засідання Правління Клубу вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів Правління Клубу. Рішення приймаються, якщо за них подано не менше половини голосів присутніх на засіданні членів Правління Клубу.
Засідання Правління Клубу і прийняті на ньому рішення оформлюються протоколами, які підписує Голова правління клубу та секретар засідання.
4.6. Правління Клубу обирається Загальними Зборами членів Клубу.
4.7. Правління Клубу організує виконання рішень Загальних Зборів членів Клубу.
Правління Клубу:
- розглядає будь-які питання щодо діяльності Клубу, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних Зборів членів Клубу;
- вносить пропозиції Загальним Зборам членів Клубу щодо визначення основних напрямків діяльності Клубу;
- Здійснює оперативне керівництво роботою клубу;
- визначає розмір, порядок та терміни внесення вступних та членських внесків;
- розглядає та затверджує представлені Головою правління проекти документів щодо поліпшення діяльності Клубу;
- здійснює господарське управління майном
- приймає рішення про вступ та виключення членів Клубу;
- визначає організаційну структуру Клубу;
- затверджує символіку клубу
- здійснює інші повноваження, що стосуються діяльності Клубу;
- здійснює нагляд за діяльністю госпрозрахункових організацій та установ.
4.8. Голова правління клубу обирається Загальними Зборами членів Клубу. Голова правління клубу:
- організує виконання рішень Зборів Організації, розробляє і реалізує заходи по основних напрямах діяльності Організації;
- розробляє поточні плани діяльності Організації, вирішує питання організації, фінансування, розрахунків, обліку і звітності;
- вирішує питання формування та реалізації програмної, інформаційної діяльності Організації;
- на виконання рішень Зборів Організації, а також в процесі діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Організації відповідно до внутрішніх документів та процедур Організації;
- здійснює управління діяльністю Організації відповідно до рішень Зборів Організації та установчих документів;
- розпоряджається коштами та майном Організації в межах наданих повноважень;
- без довіреності діє від імені Організації, репрезентує її у всіх українських та іноземних органах, установах, підприємствах, закладах, організаціях;
- укладає без довіреності різного роду договори, угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває та закриває поточний та інші рахунки Організації в банківських установах, має право першого підпису на фінансових, грошових та інших документах Організації;
- вирішує питання збереження та ефективного використання майна Організації;
- визначає організаційну структуру Організації (створення підрозділів, відділів, служб та ін.);
- призначає та звільняє після погодження Зборами Організації керівників підприємств, установ, організацій, редактора засобів масової інформації;
- укладає трудові договори (угоди, контракти), призначає на посади, затверджує штатний розклад Організації, посадові інструкції з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом;
- розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Організації;
- організовує підготовку чергових та позачергових Зборів Організації, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій;
- складає фінансові та господарські плани Організації і звіти про їх виконання;
- застосовує до працівників Організації стягнення та заохочення;
- організовує належне виконання договірних та інших зобов’язань Організації;
- сприяє реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Організації; 
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Організації;
- звітує перед зборами Організації з питань діяльності Організації;
- здійснює інші дії необхідні для досягнення цілей Організації, в межах своєї компетенції;
- підготовлює і скликає засідання Правління Клубу, головує на них;
- вирішує питання порядку денного засідань Правління Клубу;
- затверджує ескізи штампів, печатки Клубу;
- здійснює інші повноваження, покладені на нього Загальними Зборами членів Клубу та Правлінням Клубу.
4.9. Ревізійна комісія
Контроль за діяльністю Клубу здійснюється Ревізійною комісією, що обирається Загальними Зборами членів Клубу у складі Голови Ревізійної комісії та її членів кількість яких визначається окремим розпорядженням Голови Ревізійної комісії з обов’язковим погодженням Голови правління.
Ревізійна комісія здійснює:

 • контроль за фінансово-господарчою діяльністю Клубу;
 • перевіряє звіти і фінансові документи, готує по ним висновки;
 • має доступ до всіх фінансово-господарчих документів Клубу.

До складу Ревізійної комісії можуть бути обрані:

 • почесні члени клубу;
 • постійні члени клубу;
 • інші громадяни України за погодженням Голови правління.

До складу Ревізійної комісії  не можуть входити Голова Правління, члени правління та члени адміністрації клубу.
Ревізійна комісія  звітує перед Загальними зборами Клубу та Головою правління клубу.
4.10. Адміністрація Клубу є виконавчим органом, що виконує поточні завдання керівництва Клубу. Кількісний склад, обсяг повноважень Адміністрації визначає Голова правління Клубу.
4.11. Адміністрація Організації:
- організує і виконує поточну роботу Клубу;
- забезпечує практичне виконання рішень Загальними Зборами Почесних членів Клубу, Правління Клубу, Голови правління клубу;
- готує і подає на розгляд Правління Клубу, Голови правління клубу, питання, що виникають в процесі діяльності Клубу;
- розробляє нормативно-методичну та інструктивну документацію Клубу;
- складає проекти річних кошторисів витрат коштів Клубу;
- готує Загальними Зборами Членів Клубу, Правління Клубу, Голові правління клубу інформаційні матеріали про діяльність Клубу.
- Голова правління клубу, Адміністрація Клубу несуть повну відповідальність за діяльність Клубу, виконання його програм і планів.

5. МАЙНО ТА КОШТИ КЛУБУ

5.1. Клуб може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.      
5.2. Клуб набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, наданих юридичним та фізичним особами, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, незаборонених законом.
5.3. Клуб також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створеними нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
5.4. Забезпечення статутної діяльності Клубу здійснюється на підставі кошторису та балансу, що затверджуються Правлінням Клубу за поданням Голови правління клубу.
5.5. Розмір річних членських та вступних внесків встановлюються Загальними Зборами Почесних членів Клубу.
6. Господарська та інша діяльність клубу

6.1. З метою виконання своїх статутних завдань і досягнення мети Клуб може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність у порядку, встановленому законодавством України, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій,  видавництв та підприємств, зі статусом юридичної особи, а також засобів масової інформації.
6.2.Клуб, створені ним установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
6.3.Клуб є неприбутковою організацією, діяльність якої оподатковується відповідно до положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у частині положень про неприбуткові організації.

 

7. МІжнародні зв’язки

7.1. Клуб при дотриманні чинного законодавства може засновувати або вступати в  міжнародні  громадські (неурядові) організації, утворювати  міжнародні  спілки  об'єднань  громадян,  підтримувати  прямі  міжнародні  контакти  і   зв'язки, укладати відповідні угоди,  а  також  брати  участь  у  здійсненні  заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
7.2. Клуб виступивши засновником, ставши членом міжнародної організації або іншим шляхом поширивши  свою  діяльність  на  територію    іноземної    держави, зобов'язаний в  місячний  строк  подати  необхідні  документи  для реєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна організація, якщо інше не  передбачено  законами  України.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТ КЛУБУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних Зборів членів Клубу неменше ніж ? голосів.
8.2. Зміни реєструються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності Клубу проводиться шляхом реорганізації або ліквідації.
9.2. Клуб ліквідується у випадках, передбачених законодавством, а також:
а) за рішенням Загальних Зборів членів Клубу;
в) на підставі рішення суду.
9.3. При реорганізації Клубу вся сукупність прав та обов'язків Клубу переходить до правонаступників Клубу, яких встановлюються Загальними Зборами членів Клубу.
9.4. В випадку прийняття рішення про ліквідацію Клубу органом, який приймає рішення про ліквідацію Клубу призначається ліквідаційна комісія.
9.5. Кошти та інше майно, що належать Клубу, у тому числі в разі її ліквідації, після розрахунків по оплаті працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими кредиторами, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються  для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується у дохід держави.

 

Нове в галереї

Ми в інтернеті

Ми на YouTube

Ми ВКонтакті

Написати нам

Ми в інтернеті

Ми В Аск.Фм
© ГО"Мотор груп". Всі права застережено.